Realizace projektu

Pilotní ověření ukončeno, další termíny připravujeme.

Klíčové aktivity projektu

01 Příprava programů dalšího vzdělávání pro pedagogy, lektory, řídící a organizační pracovníky škola a dalších vzdělávacích a poradenských středisek

Vzdělávací program Klíčové kompetence školitele bude tvořen moduly:
1. modul - Lektorské dovednosti (zahrnující témata z oblasti pedagogiky, psychologie, andragogiky, didaktiky, technologie vzdělávání apod.)
Časová dotace: 20 hod
Modul je určen pro lektory dalšího vzdělávání, kteří nemají osvojené kompetence pro realizaci vzdělávání, řídící a organizační pracovníky škola a dalších vzdělávacích a poradenských středisek.
Plánovaný počet účastníků je 15 osob.

2. modul - Specifika výuky dospělých
Časová dotace: 10 hod
Modul je určen pro pedagogické pracovníky, kteří absolvovali povinné doplňující vzdělávání nebo obdobné (např. viz první modul), ale mají zkušenosti pouze s výukou v počátečním vzdělávání.
Plánovaný počet účastníků je 15 osob.

Vzdělávací program Nové trendy v sociálně - právní oblasti zahrnující stejnojmenný modul s tématy např. změny legislativního, sociálně-politického, ekonomického a technologického prostředí, zvláštní fenomény, globální problémy, soudobé trendy, metody práce s vybranými skupinami klientů apod.
Časová dotace: 30 hod
Modul je určen pro lektory, pedagogy, řídící a organizační pracovníky škola a dalších vzdělávacích a poradenských středisek.
Plánovaný počet účastníků je 15 osob.

Pro jednotlivé programy a moduly budou připraveny osnovy, harmonogram a výukové podklady, personální zabezpečení na základě smluvního vztahu.
Programy dalšího vzdělávání představují tématickou oblast. Účastník nemusí absolvovat všechny moduly, moduly jsou určeny pro různé cílové skupiny. 

 

02 Vývoj nabídky a poptávky dalšího vzdělávání v oblasti sociálně právní

Vytvoření databáze školitelů (z řad lektorů i pedagogů), která bude garantovat kvalitu těchto osob. Školitel bude do této databáze zařazen na základě splnění stanovených kritérií. U školitelů bude uvedena jejich kvalifikace, resp. kurzy, které realizují.
Pro rychlejší propojení nabídky lektorů, kteří splňují požadavky odborné i pedagogické, a jejich poptávky bude vytvořen systém monitorování potřeb trhu práce. Dojde tak k vytvoření prostoru pro širší profesní uplatnění pedagogů na trhu, kvalitnější poskytování vzdělávacích služeb lektory pedagogicky způsobilými.
Současně je nezbytné vytvořit a dále vyvíjet systém evaluace, tj. nastavení kritérií a prvků tak, aby za použití SW podpory vytvořených systémů došlo ke zpracování zadaných dat, on-line vyhodnocení a konkrétním doporučením.
Výstupy budou použity do zkvalitňování výuky z pohledu praxe a jejich požadavků kladených na výuku. Cílové skupině budou přístupné informace na terminálu s vytvořenou SW podporou.
 

03 Tvorba programu dalšího vzdělávání pro účastníky dalšího vzdělávání

Vytvořen Vzdělávací program dalšího vzdělávání v sociálně právní oblasti s následujícími moduly:

  • modul Psychologie a pomáhající profese,
  • modul Sociologie pro pracovníky v pomáhajících profesích,
  • modul Sociální ekonomika,
  • modul Právní minimum pro pracovníky v pomáhajících profesích,
  • modul Sociálně - právní praktikum (Praktický průvodce sociálními službami),
  • modul Znakový jazyk pro začátečníky,
  • modul Anglický jazyk pro pracovníky v pomáhajících profesích,
  • modul Základy práce s počítačem a internetem.

Časová dotace jednotlivých modulů: 30 hod, vyjma modulů znaková řeč, cizí jazyk s časovou dotací jednotlivých modulů 50 hod, modul počítačové technologie s časovou dotací 40 hod.
Jednotlivé moduly jsou určeny zejména pro účastníky dalšího vzdělávání, kteří působí v oblasti sociálně právní.
Plánovaný počet účastníků je 15 osob na jednotlivé moduly.


04 Pilotní ověření, vyhodnocení

Pilotní ověření připravených programů a modulů:
- Programy klíčové aktivity 01 budou ověřovány od 10/2011 do 6/2012, větší časové rozmezí bylo voleno záměrně na základě možností zejména pedagogů a lektorů.
- Program klíčové aktivity 03 a jeho jednotlivé moduly budou ověřovány od 1/2012 do 6/2013 (nezbytná koordinace s klíčovou aktivitou 03 tak, aby byl vždy modul připraven a zabezpečen s dostatečných předstihem před pilotním ověřením jednotlivých modulů).
Na základě zkušeností a osvědčení bude pro jednotlivé moduly preferována bloková výuka v rozsahu cca 4 vyučovacích hodin.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování modulu.
Na konci pilotní výuky v každém modulu bude vyhodnocena jeho úspěšnost u cílové skupiny formou dotazníkového šetření. Výsledky budou interpretovány na závěrečné konferenci s navrženými změnami na úpravu programů.