E - přihláška

logolink
Závazná přihláška zájemce o vzdělávání

v rámci projektu "Vývoj, ověření a realizace systému dalšího vzdělávání v sociálně právní oblasti"

CZ.1.07/3.2.05/02.0001

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
ÚČASTNÍK 
Modul:
Příjmení (titul):
Jméno:
Datum a místo narození:
Adresa trvalého bydliště:
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Současná pracovní pozice:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
Jakým způsobem využiji získané znalosti?:
Čestně prohlašuji, že z hlediska regionálního dopadu a profesního zaměření splňuji požadavky na cílovou skupinu* - jsem účastník dalšího vzdělávání (vyjma účasti na občanském vzdělávání či zájmovém (sociokulturním) vzdělávání či dalším vzdělávání pedagogických pracovníků), jsem pracovník vzdělávací instituce – pedagog, lektor, řídící a organizační pracovník školy či jiného vzdělávacího a poradenského střediska působící v oblasti dalšího vzdělávání, nebo jsem lektor – vzdělavatel, pedagogický pracovník řídící výukový proces v dalším vzdělávání a dopad práce je na území Olomouckého kraje.
*) Příkladný výčet cílových skupin je k dispozici na http://www.ppsinstitut.cz/page/68113.cilove-skupiny-modulu/.
*) Odpovídající variantu prosím označte křížkem. Splnění minimálně jedné ze dvou výše uvedených podmínek je však nutné pro akceptaci přihlášky.
Čestně prohlašuji, že nečerpám dvojí podporu na identickou aktivitu financovanou z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Beru na vědomí, že modul bude realizován v pracovních dnech a zavazuji se zúčastnit min. 75 % výuky.
Jsem seznámen s tím, že náklady na dopravu a případné ubytování půjdou na vrub účastníka modulu (resp. jeho zaměstnavatele).
Souhlasím s využitím poskytnutých osobních dat a fotodokumentace výhradně pro účely realizace, hodnocení projektu a propagace.
Souhlasím se zasíláním dodatečných informací týkajících se výhradně aktivit projektu.
V
Dne
ZAMĚSTNAVATEL 
Název:
Adresa:
Statutární zástupce:
Potvrzujeme, že zaměstnance
uvolníme z pracovního procesu tak, aby se mohl zúčastnit min. 75 % výuky.
V
Dne
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

pro kompletní elektronické závazné přihlášení je nutné "ODESLAT" vyplněnou část za ÚČASTNÍKA i prohlášení ZAMĚSTNAVATELE.
povinné povinné    nepovinné nepovinné